Mac下配置iTerm2 + oh-my-zsh

Mac下配置iTerm2 + oh-my-zsh
Mac下配置iTerm2 + oh-my-zsh iTerm2安装 sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)" 切换使用zsh 电脑默认使用的是bash命令,可以用 sudo chsh -s /bin/zsh和 sudo chsh -s /bin/bash相互切换,切换成功后退出,重新进入生效 安装高亮插件 这是oh my zsh的一个插件,安装方式与theme大同小异: cd ~/.oh-my-zsh/custom/plugins/ git clone https://git...
Copyright © web前端技术开发个人博客 保留所有权利  京ICP备14060653号 Theme  Ality

用户登录